Loading...

Ochrana osobních údajů

Podmienkyochrany osobnýchúdajov

I.

Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľomosobnýchúdajovpodľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)je Apolo77 s.r.o. IČO  28980891 sosídlom Heydukova 897/13 Praha 8 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľasú

adresa: Heydukova 897/13 Praha 8

email: svoboda@apolo77.cz

telefón: 702 009 040

 1. Osobnými údajmisarozumejúvšetkyinformácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickejosobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorúmožno priamo či nepriamoidentifikovať, najmäodkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor aleboodkazom na jeden či viaczvláštnychprvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnejalebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľnevymenoval odpovednú osobu pre ochranu osobnýchúdajov.

 

II.

Zdroje a kategóriespracovávanýchosobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľspracovávaosobné údaje, ktoréste mu poskytol/la aleboosobné údaje, ktoréprevádzkovateľ získal na základeplnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľspracováva Vaše identifikačné a kontaktnéúdajea údaje nutnépre plneniezmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovaniaosobnýchúdajov

 1. Zákonným dôvodomspracovaniaosobnýchúdajov je
 • plneniezmluvymedziVami a prevádzkovateľompodľa§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnenýzáujemprevádzkovateľa na poskytovanípriameho marketingu (najmäpre zasielanieobchodnýchoznamov a newsletterov)podľa§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlassospracovanímpre účely poskytovaniapriamehomarketingu (najmäpre zasielanieobchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávketovarualebo služby.
 1. Účelomspracovaniaosobnýchúdajov je
 • vybavenieVašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zozmluvnéhovzťahumedziVami a prevádzkovateľom; pri objednávkesúvyžadovanéosobné údaje, ktorésú nutné preúspešnévybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutieosobnýchúdajov je nutnoupožiadavkoupreuzavretie a plneniezmluvy, bez poskytnutiaosobnýchúdajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľaplniť,
 • zasielanieobchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádz k automatickému individuálnemurozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona.S takým spracovanímste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľuchovávaosobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zozmluvnéhovzťahumedziVami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchtozmluvnýchvzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvnéhovzťahu).
 • po dobu, než je odvolanýsúhlassospracovanímosobnýchúdajovpre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak súosobné údajespracovávané na základesúhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávaniaosobnýchúdajovprevádzkovateľosobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcoviaosobnýchúdajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)

 1. Príjemcoviaosobnýchúdajovsú osoby
 • Podieľajúcesa na dodávaní tovaru / služieb / realizáciiplatieb na základezmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá úmysleodovzdaťosobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebomedzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojímosobnýmúdajompodľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobnýchúdajovpodľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzeniespracovaniapodľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobnýchúdajovpodľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesťnámietku proti spracovaniupodľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosťúdajovpodľa§ 26 Zákona,
 • právo odvolaťsúhlas sospracovanímpísomnealebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchtopodmienok.
 1. Ďalejmáte právo podaťsťažnosť u Úradu pre ochranu osobnýchúdajov v prípade, že sadomnievate, že boloporušenéVaše právo na ochranu osobnýchúdajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľprehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniuosobnýchúdajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniudátovýchúložísk a úložískosobnýchúdajov v listinnejpodobe, najmä Prevádzkovateľprehlasuje, že k osobnýmúdajommajú prístup len nímpoverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulárapotvrdzujete, že ste oboznámený/ás podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmitopodmienkamisúhlasítezaškrtnutím súhlasuprostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasupotvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámenás podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienkyzmeniť. Novú verziupodmienok ochrany osobnýchúdajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novúverziutýchtopodmienokna Vašue-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.